About TerusanIlmu

Assalamualaikum dan Salam Sejahtera. Di TerusanIlmu anda boleh mendapatkan rujukan artikel secara percuma atau berbayar
mengikut isi kandungan artikel. Semoga perkongsian bermanfaat. Sebarang pertanyaan boleh hubungi saya melalui email
di noruleyena@gmail.com

Popular Posts

Monday, 14 January 2013

Konsep akomodasi, amalgamasi, akulturasi, asimilasi dan segregasi serta contoh aplikasi konsep tersebut dalam konteks masyarakat Malaysia hari ini + Refleksi Kajian

A.   Pengenalan
Dalam membincangkan proses perpaduan dan integrasi di Malaysia, dapat dinyatakan di sini bahawa wujudnya lima proses penting yang relevan dan harus beri perhatian supaya kita benarbenar dapat menyelami isi kandungan perpaduan dan integrasi tersebut. Proses tersebut ialah akomodasi, amalgamasi, akulturasi, asimilasi dan segregasi. Kesemua proses ini akan diperhalusi satu persatu supaya kefahaman mengenainya dapat dipertingkatkan seterusnya dapat dinilai semula samaada proses ini masih segar dalam masyarakat pada hari ini atau telah mula longgar ditelan kemodenan.
Sebelum menelusuri isu ini dengan lebih mendalam, tunjang perbicangan iaitu konsep perpaduan dan integrasi perlu difahami terlebih dahulu takrifannya. Perpaduan dan integrasi adalah merujuk kepada proses menggbungkan bahagian-bahagian menjadi satu unit. Menurut Shamsul Amri Baharuddin (2007), perpaduan adalah satu proses menyatupadukan masyarakat dan negara supaya setiap anggota masyarakat dapat membentuk satu identiti, nilai bersama, perasaan cinta dan bangga akan tanah air. Integrasi pula adalah satu proses mewujudkan satu identiti nasional dalam kumpulan terpisah dari segi kebudayaan[1], sosial dan lokasi dalam sesebuah unit politik.
Menurut Ting Chew Peh (1987), integrasi ialah satu proses yang amat kompleks. Tahap-tahap hubungan etnik boleh dilihat dari segi darjah kedekatan bermula dengan hubungan terpisah iaitu segregasi sehinggalah hubungan berbentuk sebati iaitu amalgamasi. Perhubungan yang lebih rapat antara wilayah dapat mewujudkan integrasi dalam bidang politik dan nilai. Perhubungan ini seterusnya mampu mengurangkan konflik dan mengutamakan persefahaman serta mewujudkan perasaan harmonis antara pelbagai etnik. Konsep segregasi dan amalgasi tersebut akan dihuraikan dengan lebih lanjut disertai dengan konsep akomodasi, akulturasi dan asimilasi dalam perbincangan di bawah. Setiap konsep disertakan dengan contoh-contoh yang dapat mencerminkan konsep-konsep tersebut dengan lebih telus.
A.   Perbinccangan

                      i.        Akomodasi
Akomodasi merupakan satu proses yang memerlukan kerjasama dua atau lebih pihak yang mempunyai matlamat yang berbeza untuk membentuk satu matlamat yang dapat memuaskan hati kedua-dua pihak tersebut. Dalam perkataaan lain, akomodasi juga .......(dapatkan artikel lengkap)....
Akomodasi merupakan proses yang menyebabkan setiap kumpulan etnik menyedari sertamenghormati norma dan nilai kumpulan etnik lain dan tetap mempertahankan budaya hidup masing-masing. Menurut Ting Chew Peh (1987) konsep ini diwakili oleh formula A + B + C = A + B + C, dimana...(dapatkan artikel lengkap)....
Suasana kompromi[2] ini seterusnya membolehkan kelompok-kelompok yang terlibat meneruskan identiti serta sikap mereka yang berasingan. Penyesuaian amat penting sebagai satu dasar untuk menyelesaikan masalah dalam hubungan etnik. Kejayaan atau berkesannya ‘penyesuaian’ sebagai satu dasar amat bergantung kepada sikap golongan pemerintah dan kelompok-kelompok etnik berkenaan.
Aplikasi proses akomodasi adalah sangat penting dalam perpaduan dan integrasi kelompok etnik di Malaysia. Malah ia dianggap sebagai proses yang paling utama lagi kritikal yang sudah diterima dan hayati oleh semua kelompok etnik di Malaysia, samada secara pribadi atau kolektif. Ini terjadi kerana sikap positif saling hormatmenghormati antara kelompok etnik terhadap nilai dan norma masingmasing, yang kita boleh ungkapkan ”sama tapi tak serupa.”
Sebagai contoh, di Malaysia,.................(dapatkan artikel lengkap)....

******Untuk assignment lengkap berkenaan definisi , contoh serta huraian konsep akomodasi, akulturasi, amalgamasi, segragasi dan asimilasi..boleh dapatkan dengan harga serendah RM5 ( Artikel 8-10 m/s). Boleh email saya di noruleyena@gmail.com
                    ii.        Amalgamasi
Amalgamasi merupakan satu proses yang terjadi apabila budaya atau ras bercampur untuk membentuk jenis budaya dan ras baru. Cara utama dalam menentukan proses amalgamasi adalah dengan terjadinya perkahwinan campur antara kumpulan etnik. Teori amalgamasi dinyatakan dalam bentuk formula A+B+C=D, disini A,B, dan C mewakili kumpulan etnik berlainan dan D mewakili amalgamasi, satu kumpulan baru terhasil daripada penyatuan A,B dan C. Sebagai contoh, ....
Situasi ini dapat diterangkan dengan wujudnya masyarakat Melayu-Arab[3]
yang menetap di Tanah Melayu dikenali sebagai golongan ‘Syed’ .......
Amalgamasi  merupakan proses (dapatkan artikel lengkap)....
                   iii.        Akulturasi
Akulturasi: merupakan proses penerimaan dan pinjam meminjam usur atau perlakuan budaya antara kelompok etnik yang berbeza;(dapatkan artikel lengkap)....
            Walau bagaimanapun penyerapan nilai negatif ada juga berlaku dan selalunya ditolak[5] oleh masyarakat umum dan hanya diamalkan oleh segelintir ahli masyarakat seperti pengaruh black metal di kalangan anak muda. Dari segi ini semua kelompok etnik punyai persamaan. Namun cara masingmasing, misalnya, merayakan hari kebesaran agama masingmasing ternyata berbeza. Atas asas persamaan ini setiap kelompok etnik menghormati perayaan masingmasing. Malah sanggup pula saling merayakan harihari kebesaran tersebut.
Ada banyak lagi contoh yang boleh kita.....(dapatkan artikel lengkap)....

                   iv.        Asimilasi
 Asimilasi merupakan satu proses percantuman , ......(dapatkan artikel lengkap)....
Asimilasi terbahagi kepada dua iaitu asimilasi struktur dan asimilasi budaya. Asimilasi budaya adalah satu proses penyerapan unsur-unsur kebudayaan daripada suatu budaya kepada budaya yang lain. Perubahan budaya terjadi hasil daripada hubungan yg berkesinambungan antara dua budaya berbeza dalam satu jangka masa yg berterusan dan perubahan tersebut berlaku sama ada dalam satu atau kedua-dua budaya tersebut.
Formula yang digunakan ialah
Ab + B + C = Ab + Bb+ Cb
        ‘A’ mewakili kelompok etnik majoriti ;
        ‘B + C’ mewakili kelompok etnik minoriti;
        ‘b’ mewakili budaya

Berdasarkan formula tersebut, kelompok minoriti hanya mempelajari & mengamalkan aspek budaya sahaja dari kelompok majoriti. Contohnya adat resam, ilmu pengetahuan dan bahasa .Hasil daripada akulturasi ini, perubahan-perubahan yang bakal terjadi terhadap individu atau kelompok adalah seperti perubahan fizikal, biologikal, budaya, sosial dan psikologikal.
Asimilasi struktur pula ialah apabila kelompok minoriti menyertai institusi utama. Contohnya penyertaan dalam institusi politik, sosial, ekonomi dan pendidikan.
Kumpulan minoriti tidak kehilangan identiti asal cuma mengalami perubahan dengan menyertai struktur majority. Dalam  Contoh asimilasi struktur ialah proses yang terdapat dalam pelaksaanDEB, sekolah kebangsaan,  parti politik seperti Barisan Nasional dan sebagainya. Formula yang digunakan adalah seperti berikut.
Ai + B + C= Ai + Bi + Ci
        ‘A’ mewakili kelompok majoriti
        ‘B + C’ mewakili kelompok etnik minoriti
        ‘i’ mewakili institusi
Contoh asimilasi  budaya ialah adaptasi yang berlaku dalam pelbagai bahasa selagi bahasa itu berkembang dan terus hidup termasuklah bahasa Melayu. Bahasa Melayu banyak menyerap bahasa-bahasa asing seperti Sanskrit, Inggeris, Belanda, Jawa, Arab, Nusantara dan juga bahasa daripada pelbagai kaum di Malaysia. Proses ini secara tidak langsung memperkaya kosa kata bahasa Melayu.
Pada masa yang sama, perlu ditekankan kejayaan proses asimilasi bergantung kepada beberapa faktor penting iaitu (dapatkan artikel lengkap)....

                    v.        Segregasi

Segregasi merupakan pemisahan atau pengasingan .(dapatkan artikel lengkap)
Segregasi juga meliputi pengasingan atau pemisahan yang meletakkan hadhad dan sekatan-sekatan tertentu ke atas hubungan, sosial, kontrak dan komunikasi (Ting, 1997). Secara umumnya, segregasi ini wujud ...............................(dapatkan artikel lengkap)....
B.   Penutup
Dalam era globalisasi terdapat banyak cabaran yang mampu menggugat perpaduan di kalangan etnik di negara ini. Isu-isu internal dan external menyumbang kepada kegoyahan hubungan etnik jika tidak ditangani dengan bijak. Kestabilan ekonomi dan politik merupakan asas kepada perpaduan hubungan etnik. Perpaduan yang dikecapi pada hari ini perlu dihargai agar terus dirasai oleh generasi akan datang.
Oleh yang demikian, kefahaman tentang istilah dan konsep sosiologi membolehkan kita mendalami bidang ilmu hubungan etnik secara ilmiah dan mendalam. Secara tidak langsung, ...

Ahmad Yani Abdul Manaf. (2005, Okt.) Perintis Sekolah Wawasan Negara. Dewan         Masyarakat, 24-25
Asnarulkhadi Abu Samah & Jayum A. Jawan. (1997). Kenegaraan Malaysia. Serdang. Penerbit Universiti Putra Malaysia
Fazilah Idris et. al, (2007). Pengharmonian Hubungan Etnik Di Kalangan Pelajar Insitusi            Pengajian Tinggi: Peranan Sikap dan Kepentingannya, suatu kertas untuk       Seminar Kebangsaan Ketamadunan, Hubungan Etnik dan Kokurukulum, anjuran             Universiti Malaya, di Muzium Seni Asia UM, 20-21 Mac.
Mansor Mohd Noor, Abdul Rahman Abdul Aziz & Mohamad Ainuddin Iskandar Lee.      2007. Hubungan Etnik Di Malaysia. Cetakan Kedua. Petaling Jaya: Prentice Hall       Pearson Malaysia Sdn. Bhd.
Mardianah Nordin dan Hasnah Hussiin (2003). Pengajian Malaysia. Kuala Lumpur:      Penerbit Fajar Bakti.
Syamsul Amri Baharuddin (2007). Modul Hubungan Etnik. Shah Alam: Universiti            Teknologi MARA
Shamsul Amri Baharuddin, et al, (2003). Membina Bangsa Malaysia Jil. 1, 2 & 3, Kuala             Lumpur: Jabatan Perpaduan Negara.
Tang Chee Yee.(1992). Negara Kita.Cetakan Kelima. Shah Alam: Penerbit Fajar Bakti   Sdn. Bhd.
Zaid Ahmad, Ho Hui Ling, Sarjit Singh Gill, Ahmad Tarmizi alib, Ku Halim Ku Arifin, Lee           Yok Fee, Nazri Muslim Dan Ruslan Zainuddin.(2006). Hubungan Etnik Di      Malaysia. Shah Alam: Oxford Fajar Sdn. Bhd.
______. ( ). Cabaran Peranan Hubungan Etnik. Diperolehi 26 Ogos 2012 daripada            http://www.scribd.com/doc/15080867/cabaran-peranan-hubungan-etnik
______. ( ). Pembentukan Masyarakat Majmuk di Malaysia. Diperolehi 26 Ogos 2012             daripadahttp://zanas.wordpress.com/tirai-kemerdekaan-negara/pembentukan-     masyarakat-majmuk-di-malaysia/
______. (2009 ). Asimilasi(sosial). Diperolehi 20 Ogos 2012 daripada             http://id.wikipedia.org/wiki/Asimilasi_(sosial)

Refleksi

Secara keseluruhannya, tugasan hubugan etnik kali ini yang berkaitan konsep akomodasi, amalgamasi, akulturasi, asimilasi dan segregasi agak kompleks untuk dihuraikan kerana setiap konsep mempunyai elemen yang sama iaitu melibatkan integrasi antara kaum yang berlainan dan hanya yang membezakan adalah konteks jenis interaksi, wilayah dan elemen yang terlibat. Oleh yang demikian, ..........................................................(dapatkan artikel lengkap).... seperti diinternet, buku-buku dan perbincangan. Tidak dinafikan, bahan-bahan bagi tajuk ini tidak begitu banyak dan kebanyakkanya semua di dalam bahasa Indonesia, namun secara gigih saya berjaya menukarkan ke dalam Bahasa Melayu. Kemudian, saya juga belajar untuk menghargai semua sistem-sistem Perlembagaan yang mana selama ini saya kurang titikberatkan.

Saya sedaya upaya untuk mencari pelbagai jenis sumber (dapatkan artikel lengkap)....


[1] Budaya dilihat sebagai satu proses perkembangan sahsiah, akal, semangat dan usaha manusia dalam sesuatu kelompok. Etimologi perkataan "budaya" yang bermaksud "budi+daya"; yakni budi sebagai aspek dalaman manusia yang meliputi akal dan nilai, manakala daya sebagai aspek lahiriah manusia yang meliputi usaha dan hasilan
[2] Proses Akomodasi berlaku apabila apabila kelompok-kelompok yang berkonflik bersetuju untuk menghentikan atau mengelakkan konflik dengan mengadakan interaksi secara aman dan damai sama ada untuk sementara atau kekal.
[3] Mereka ini menggunakan campuran antara bahasa Arab dengan bahasa Melayu apabila berinteraksi dengan penduduk tempatan.

[4] pendekatan ‘atas-bawah’ iaitu pendekatan yang dipelopori kerajaan. Oleh itu pentadbiran program-program berkenaan selalunya berhadapan dengan halangan birokrasi.
[5] Isu penolakan atau keengganan tersebut timbul ekoran wujudnya perasaan bahawa kebudayaan asing akan menghancurkan serta merosakkan kebudayaan asal mereka. Ini kerana, setiap kelompok etnik mempunyai sistem kepercayaan masing‐masing, ada perayaan masing‐masing dan ada pantang larang masing‐masing.
[6]Asas kepada prinsip  keadilan untuk semua kaum, yang membawa
maksud bahawa nasib semua kaum akan terbela dan tiada mana-mana pihak akan dipinggirkan.
Keadilan ini mestilah mengambil kira taraf kemajuan kaum-kaum yang berada pada tahap yang berbeza.
.
[7] Bagi etnik cina di Kelantan serta Baba dan Nyoya, asimilasi berlaku dalam konteks budaya tanpa melibatkan anutan kepercayaan atau agama.

[8] migrasi dalam erti kata moden merujuk kepada pergerakan orang-orang dari sebuah negara bangsa ke sebuah negara bangsa yang lain di mana mereka bukan merupakan warganegara


******Untuk assignment lengkap boleh email saya di noruleyena@gmail.com

7 comments:

 1. thanks....amat berguna utk exam etnik,,,

  ReplyDelete
 2. full lah awak . pandai buat duit lah -_-

  ReplyDelete
 3. This comment has been removed by a blog administrator.

  ReplyDelete
 4. Assalamualaikum saudari. Saya ada emelkan pada saudari soal entri ini. Harap saudari dapat memberi respon pada emel tersebut. Terima kasih.

  ReplyDelete
 5. Rm 0.05 pun i tak kan bagi u, mata duitan punya, semua orang jangan beli dengan dia, tak berbaloi !!!!!!!!!!!!!

  ReplyDelete